هنر عشق ورزیدن

    • هنر عشق ورزیدن
    • اریک فروم
    • ترجمه پوری سلطانی
    • چاپ 1370
    • انتشارات مروارید